WELCOME ..BANDA ISLAND OC-157 INDONESIA


CQ ZONE 28 - ITU ZONE 51
DXPEDITION ISLAND ON THE AIR (IOTA) OC-157
BANDA ISLAND - MALUKU TENGAH - INDONESIA
10 - 15 NOVEMBER 2013